KRISHNA ASHTOTHRAM PDF

KRISHNA ASHTOTHRAM PDF

Find the link below to download a PDF of Sri Krishna Ashtottara Shata Namavali, a list of holy names of Lord Krishna. Sri Krishna. names of Lord Krishna. Download this pdf. ?attachmentid=&stc=1. 30 दिसंबर Shri Krishna Ashtothram – Names of Lord Krishna. “Krishnaya Vasudevaya, Haraye ParamathmanePranatha kleshanasaya, Govindaya.

Author: Goltitaxe Akitaur
Country: Argentina
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 11 October 2009
Pages: 63
PDF File Size: 13.71 Mb
ePub File Size: 6.78 Mb
ISBN: 499-3-51636-322-9
Downloads: 87449
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulusar

Om Tirtha Karaya Namah Om Govardhanacaloddhartre Namah Om Kanja Locanaya Namah Om Syamantaka Maner Hartre Namah Om Kamala Nathaya Namah 3. Om Jagannathaya Namah Om Yogine Namah Om Sarvagraha Rupine Namah Hindu prayers and stotrams.

Om Anaghaya Namah Om Vasudevaya Namah 4.

Om Veda Vedyaya Namah Om Sarva Bhutatmakaya Namah Om Krsnavyasana Karsakaya Namah Om Sri Krishnaya Namah 2. Om Drisaya Namah Om Dvaraka Nayakaya Namah Newer Post Older Post Home.

  KORG DDD 5 MANUAL PDF

Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali – English | Vaidika Vignanam

Om Narayanaya Namah Om Duryodhana Kulantakaya Namah Om Yadu Dvahaya Namah Om Sarva Palakaya Namah Om Ajaya Namah Om Vasudevatmajaya Namah 6. Om Jagad Gurave Namah Om Bhisma Mukti Pradayakaya Namah Om Narakantakaya Namah Om Muraraye Namah Om Dhenukasura Mardanaya Namah Om Avyaktaya Namah Om Sakatasura Bhanjanaya Namah Om Barhi Varhavatamsakaya Namah Om Pita Vasase Namah Om Vatsapalana Sancarine Namah Om Vrsabhasura Vidhvamsine Namah Om Dandagopa Priyatmajaya Namah Pro form to do better?!!!!!!!

Om Para Brahmane Namah Om Parthasarathaye Namah Om Visnave Namah Om Vidurakrura Varadaya Namah Om Gopalaya Namah Om Navanita Navaharaya Namah

Previous post: