KONTABILITETI MENAXHERIAL PDF

KONTABILITETI MENAXHERIAL PDF

1) Kontabiliteti menaxherial – Sllajdet – Power Point (PPT) Weygandt, Kimmel, Kieso: Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making, 6th Edition. Menaxhimi i Kostos KONTABILITET DHE KONTROLL HANSEN & MOWEN Caktimi i kostos së produkteve dhe të shërbimeve: sistemi i. DOWNLOAD DETYRA TE ZGJIDHURA NGA KONTABILITETI MENAXHERIAL. Page 1. Page 2. The Chronicles of Narnia Complete 7-Book Collection (The Lion, .

Author: Arashijas Shakashakar
Country: Australia
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 15 June 2009
Pages: 147
PDF File Size: 4.29 Mb
ePub File Size: 4.29 Mb
ISBN: 589-1-61143-732-4
Downloads: 26632
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tauzshura

Kontabiliteti Menaxherial Pjesa e pare MSc. Prshkrim i prgjithshmFormulari i kostos pr menahxerial me porosiSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosShpenzimet indirekte t ngarkuara duke prdorur shum faktor nxitsDepartment AShpenzimet indirekte Faktori nxits i kostos Norma e mbulimit t kostos pr depart. Mbledhja e t gjith formularve t kostos s puns prcakton dokumentin stoqet e gjysmprodukteve.

Kontabiliteti Menaxherial Managerial Accounting /15 –

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosFormulari i kostos pr punn kontabipiteti porosi t prfunduar. Ort e puns s drejtprdrejt3. Metodat e matjes s kostos: Ksaj i referohemi si sistemi i caktimit t kostos sipas procesit. Ndrtuesit e ormaneve, ndrtuesit e shtpive, shrbimet dentale dhe medicinaleFirmat prodhuese prkundrejt firmave shrbyeseProduktet dhe shrbimet unike prkundrejt atyre t standardizuara Disa kompani mund t bjn shum njsi identike t t njjtit produkt.

  51116 DATASHEET PDF

Caktimi aktual i kostosCaktimi normal i kostosNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Ngarkimi i kostos ndodh pasi q kostot t jen akumuluar dhe matur.

Kontabiliteti Menaxherial k5

Prshkrim i prgjithshm3Punve u ngarkohen kosto indirekte me nj norm t paracaktuar t shpenzimeve indirekte. Kosto e produktit t ksaj pjese jan: Prshkrim i prgjithshmFormulari i krkess s materialeveSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Prcaktimin e profitabilitetit Prcaktimin e fizibilitetit t shrbimeve t rejaNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Kosto pr njsi prbhet nga materialet e drejtprdrejta2 puna e drejtprdrejt shpenzimet indirektet vzhgueshme pr njsiShpenzimet indirekte aplikohen duke prdorur nj norm t paracaktuar t bazuar n shpenzimet indirekte t buxhetuara dhe kohn e buxhetuar t nxitsit.

Kontabiliteti Menaxherial k5 Download Report. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosT dhnat e prodhimit pr punn 23 dhe Shpenzimet indirekte t puns Kostot pr njsi n firmat prodhuese prdoren pr: Kontabiliteti Menaxherial Menaxhdrial i Performancs s Biznesit Nga mbajtja e shenimeve drejt zgjidhjes s problemeve Kontabiliteti menaxherial strategjik Documents.

Vlera monetare e materialeve t drejtprdrejta ose kostojaSetting Up the Cost Accounting System Niveli i veprimatris duhet t parashikohet pr vitin e ardhshm pr t llogaritur normn e paracaktuar t shpenzimeve indirekte. Nj shrbim karakterizohet nga natyra e tij e paprekshme.

Shpenzime indirekte t puns Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosKostot dhe veprimtaria e shpenzimeve indirekte t departamentit5Norma e shp. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara. Kontabiliteti menaxherial perkufizohet si nje proces identifikimi, matjeakumulimi, analizimi, pergatitjeinterpretimi dhe komunikimi te informacionit financiare Matja e konntabiliteti i referohet klasifikimit t kostos dhe prcaktimit t shums n vler monetare t materialeve t kontabi,iteti, t puns s drejtprdrejt dhe t shpenzimeve indirekte.

  LEIWY AND PERKS PDF

Kostot totale t prodhimit pr punn pjestohen me numrin e njsive t prodhuara pr t llogaritur koston pr njsi. Kostot akumulohen sipas puns n nj sistem t prodhimit me porosi. Katr matset e nivelit t veprimtaris: Ilir Kapaj Ekonomiksi Menaxherial Kontabiliteti menaxherial kundrejt kontabilitetit financiar Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosRaporti i kostos s mallrave t shituraCaktimi i kostos pr punn me porosi: Ligjrata Ushtrime – Vijimi i ligjratave Documents.

Kompania prdor sistemin standard variabil marxhinal t kostove dhe Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhjes s kostove t prodhimit pr kompanin All SignsCaktimi i kostos pr punn me porosi: Published on Apr View 91 Download 6.

Shuma aktuale e nxitsit t prdorur duhet t mblidhet dhe regjistrohet.