ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za meÄ‘unarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Fenrigal Grogor
Country: South Africa
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 4 June 2006
Pages: 421
PDF File Size: 11.19 Mb
ePub File Size: 9.97 Mb
ISBN: 538-2-91067-523-2
Downloads: 95842
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakajinn

Stvami priljevi i odljevi sredstava ne moraju se nuzno odrazavati u ugovomim uvjetima i mogu varirati prema uvjetima na trzistu. Koji su postotak dionica oni predstavljali?

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

Koji su vasi planovi za odrzavanje rninimalnog zakonskog kapitala uvaiavajuCi dosadasnji razvoj i planove buducega sirenja? Koja je vasa strategija za prevladavanje tih izazova? Zdrava primjena obracunske osnovice i kvalitativne karakteristike financijskih izvjesca rijesili bi taj problem vidi okvir.

Statisticki se modeli naaliza na raznim pokazateljima buduCih poslovnih rezultata. Cimbenici rizika koje obicno obuhvaca mjerenje tdisnog rizika jesu kamatne stope, tecajevi, cijene vlasnickih uloga i cijene robe.

Medutim mjesto, struktura ovlastenja za donosenje propisa i za njihovo provodenje te specificne odgovomosti pojedinog nadleznog tijela su razliCite. Kod vecih banaka ova funkcija pruza podrsku vanjskim klijentima ili cak drugim menadzerima aktive. Pojmovi i metode revizije, D.

Glavni rizici i teskoce pred kojima se nalaze informaticari ukljucuju: Priroda i iznos eventualnog slabljenja gubitka iii stomiranja takvog gubitka. Opisite ukljucenost nadzornog odbora u utvrdivanje bank. Dospijeca se mogu izraziti u razdoblju koje preostaje do datuma otplate iii ad prvobitnog razdoblja do datuma otplate.

  BETH REVIS A MILLION SUNS PDF

ViewInside – Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

Opisite posebna ogranicenja, koeficijente kojima se sluzite? Sijedece dobiti i gubici obicno se prikazuju poneto osnovi: Osim zahtjeva drugih MRS-ova bilanca stanja iii biljeske ukljucuju investicijske vrijednosnice kao posebnu klasu aktive.

Vidi takoder kulturu upravljanja rizicima, poglavlje 4.

Problemi koji se odnose na podatke, uskladenje i pridrzavanje konglomerata bonitetnih propisa – koji su sami upravljanhe sebi vee slozeni u jednoj jedinoj zemlji – sastavljaju se na medunarodnom planu, poglavito kada se operacije prote: Jedan od nacina na koji voditelji operacija riznice pokusavaju rijesiti prikupljanje podataka iz visestrukih izvora jest oslanjanje na integrirane operativne haze podataka iii “skladista podataka” iz kojih ahaliza moguce izvesti prilagodena izvjesca za menadzment.

Razmjena suradnje i podataka medu nadzomim vlastima bi trebala biti primjerena i oslobodena nacionalnih i medunarodnih prepreka. Iznosi izdvojeni za opce bankovne rizike ukljucujuci buduce gubitke i ostale nepredvidive rizike i potencijalne gubitkeosim onih za koje se obracun treba izvrsiti u skladu sa MRS 37, trebale bi se posebno prikazivati kao aproprijacije izdvojena sredstva zadrzane dobiti.

Osim zahtjeva drugih MRS-ova racuni dobiti iii biljeske trebali bi ukljucivati sljedece: Eventualna umanjenja takvih iznosa odobravaju se izravno u zadrzanu do bit.

U veCini zemalja ovlastenje za donosenje propisa i nadziranje u bankovnom sektoru dodjeljuje se sredisnjoj banci, ali je sada tendencija da se financijski nadzor konsolidira risicima odvojenom subjektu, izvan sredisnje banke.

Struktura bilance stanja 4. To se moze uciniti ili rizocima apsolutnoj ili na relativnoj osnovi tj. Zavanje aplikacijskih upravljanjf koji se koriste raznolikom razvojnom programskom podrskom engl.

Subjekti nadzora trebali bi imati duznost suradivati i razmjenjivati relevantne podatke, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

Koji su sustavi na raspolaganju za sigumosnu kopiju engl.

  CESARE PAVESE EL OFICIO DE VIVIR PDF

Valutni rizik Osim zahtjeva drugih MRS-ova, racun dobiti iii biljdke ukljucuju: Koliko sudjelujete na tim trzistima? Racunovodstvene politike, ukljucujuci kriterije prepoznavanja i koristenih temeljnih mjerenja, kao sto su: Je li vasa banka plasirala ikakve zajmove po uvjetima razlicitim od uobicajenih cijene iii usmjerenje?

Izhor, projektiranje i koristenje mjera i instrumenata monetame politike nepohitno su povezani sa stanjem hankovnog sustava, prirodom hankovne konkurencije te sposohnoscu hankovnog sustava za inovacijama.

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima – Free Download PDF

Ekonomija za menedzere, D. Prihodi vezani za trgovinu portfelj stab. Ostali vidovi koje valja proeijeniti ukljucuju kvalitetu kreditnog portfelja, primjerenost rziicima zajmova i rezervi, racunovodstvene sustave i sustave informiranja uprave, pitanja identifieirana bankocnim postupeima neizravnog nadzoraili u ranijim nadzorima na lieu mjesta, pridrzavanje zakona i propisa te uvjeta navedenih u ovlastenju banke. Pod kojim se okolnostima sluzite posebnim rezerviranjima, a kada se koristite opCim?

Jedan od primamih razloga zbog kojih je konsolidirani nadzor kljucan jest rizik stete, gubitka povjerenja i zaraze koji prelazi pravnu odgovomost.

ISBN Mate 1.

Koje su najhitnije potrebe rizicimx vase banke na tom rizicnom podrucju? Hrana i poljoprivreda u triisnom gospodarstvu, M. Transakcije izvrsene iznad ogranicenja kreditnih Iinija partnera, u siucajevima u kojima se koriste derivati kao dio strukture financiranja, povecaie bi iziozenost.

Koji je postotak zajmova reprogram iran vise pokazatelje kojima se sluzite u postupku procjene. Opisite status racunovodstvenog sustava i evidencija banke.